Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je medzinárodná súťaž 5 členných družstiev stredoškolských študentov, ktorá vznikla v bývalom Sovietskom zväze a má už takmer 20-ročnú históriu. Úlohy formulujú vždy poprední fyzici aktívne pracujúci vedecky i pedagogicky.

Turnaja mladých fyzikov sa pravidelne zúčastňujú aj študenti zo Slovenska.. V rokoch 1993 -1995 nás reprezentovali študenti z Gymnázia Veľká Okružná zo Žiliny, v roku 1991 študenti Gymnázia J.Hronca z Bratislavy.

Cieľom TMF je aktivizovať talentovaných študentov stredných škôl, najmä v špecializovaných triedach, v nadväznosti na výučbu fyziky. V mimoškolskej činnosti, ich zvykať na štýl práce tvorivých vedeckých kolektívov pri riešení vedeckých problémov, umožniť im realizáciu pracovných kontaktov s profesormi fyziky, s VŠ učiteľmi katedier fyziky i pracovníkmi vedeckých inštitúcií, vytvárať u študentov návyky vo vedení vedeckej diskusie aj na medzinárodnej úrovni, vyhľadávať talentovaných študentov a získavať ich pre štúdium na vysokých školách.

Výsledkom TMF je samostatná písomná práca súťažiacich, zložená z protokolov riešení náročných experimentálnych a teoretických súťažných úloh. V rámci súťaže - vedeckej diskusie - ju obhajujú, oponujú a recenzujú riešenia ostatných družstiev. Časť vystúpenia družstiev je v anglickom jazyku.

V týchto dňoch už sú známe úlohy pre 10. medzinárodný ročník TMF, ktoré sú automaticky úlohami pre národné celoštátne kolo. Súťažiaci musia povinne prezentovať v angličtine 7 úloh, z celkového počtu 17 zadaní. Aby ste mali možnosť utvoriť si predstavu ako sa úlohy formulujú, uverejňujeme text jednej z nich, v tej podobe, v ktorej ju autori zadali.

úloha 7: Water Jet: A water jet flowing from the tube vertically downwards divides into drops at some distance from the tube. Choose the conditions under which the lenght of the unseparated jet is the largest. What maximum lenght have you managed to obtain ?

Vyhlasovateľmi TMF pre daný ročník sú MŠaV SR, JSMF a Odborná skupina TMF.
Informácie o organizácii TMF, priebehu súťaže, riadenia TMF a časový harmonogram TMF v danom ročníku je pre záujemcov k dispozícii u predsedu odbornej komisie
doc. RNDr. J. Brestenský, CSc., Katedra geofyziky MFF UK Mlynská dolina, 842 15 Bratislava.
(I. H)

Fyzikálne úlohy so súradnicovými grafmi

Iste ste si všimli, že vo Fyzikálnych listoch venujeme zvláštnu pozornosť fyzikálnym úlohám s grafickým riešením, alebo úlohám, ktoré majú grafické zadanie. Vedú nás k tomu výhody, ktoré súradnicový graf prináša do vyučovania fyziky. V neposlednom rade sú to aj programové balíky, určené na vyučovanie fyziky v spojení s mikropočítačom. Programy spravidla väčšinu fyzikálnych závislostí predkladajú v grafickej podobe a takto zobrazené závislosti sa používajú aj pri vyvodzovaní nových poznatkov.

Dnes Vám chceme ukázať ďalšie dve úlohy tohto druhu. Obidve sa zameriavajú na rovnakú problematiku - uzavretý elektrický obvod.

1. V uzavretom elektrickom obvode sme odmerali závislosť výkonu P od odporu R vonkajšej časti obvodu.

a) Zostrojte graf závislosti svorkového napätia od prúdu I.
b) Vyjadrite matematickým vzťahom funkciu, ktorú zobrazuje graf závislosti U = U(I).
c) Meraním na grafe závislosti U = U(I) určte elektromotorické napätie Ue a vnútorný odpor Ri zdroja napätia.

2. Meraním prúdu I a svorkového napätia U v uzavretom obvode elektrického prúdu sme získali hodnoty dvojíc (I, U). Na obrázku je graf, ktorý sme dostali po spracovaní výsledkov.

a) Vysvetlite, prečo odmerané hodnoty (I,U) možno zobraziť bodmi, ktorými by mala prechádzať priamka.
b) Závislosť U = U(I) vyjadrite matematickým vzťahom.
c) Meraním na priamkovom grafe určte hodnoty elektromotorického napätia Ue a vnútorného odporu Ri zdroja.
d) Navrhnite experiment, pomocou ktorého by sme meranie zopakovali a overili. Nakreslite schému zapojenia a navrhnite aj hodnoty (napätia, odporu a pod.) pre použité prvky obvodu.
(V.K.)


[ Predchádzajúca strana | Úvodná strana | Nasledujúca strana ]