Jednoduché experimenty

Našou snahou v tejto rubrike je uverejňovať postupne školské fyzikálne pokusy, ktoré okrem toho, že plnia určitú didaktickú úlohu na hodine fyziky (motivácia, demonštrácia, verifikácia, aplikácia…), by mali byť predovšetkým jednoduché (z hľadiska použitých pomôcok, väčšinou takých, ktoré nechýbajú v žiadnom fyzikálnom kabinete, dokonca mnohé ani v domácnostiach žiakov), zaujímavé pre žiakov, aby ich niektorí mohli zopakovať aj v domácich podmienkach. Viackrát sme zdôrazňovali, že mnohé pokusy, ktoré používate vo svojej praxi, by mohli byť podnetné pre ostatných kolegov. Radi ich uverejníme. Stačí keď pošlete do redakcie náčrtok prevedenia a pár viet na vysvetlenie pokusu. Nedajte sa odradiť vlastným dojmom, že tento pokus je všeobecne známy (všeobecne sú známe hádam len tie v základných učebniciach, ale aj v tomto prípade je možná napr. obmena pomôcok podľa toho čo máte k dispozícii), resp., že pokus nie je originálny (v tomto prípade si naozaj nerobme ťažkú hlavu, veď “čo je nové pod slnkom?”).

Odpudzovanie telies nabitých kvalitatívne rovnakým nábojom

Pomôcky: Van de Graaffov generátor, niekoľko plechových viečok zo zaváracích fliaš.

Prevedenie: Na “hlavu” generátora položíme niekoľko viečok, jedno na druhé. Po uvedení generátora do chodu začnú viečka postupne (počnúc horným) odskakovať a padať na stôl.

elektr.gif - 12270 Bytes

Vysvetlenie: Viečka a nabijú nábojmi rovnakého znamienka a navzájom sa teda odpudzujú.

Pokus sme našli na Internete na adrese www.physics.umd.edu (stránka univerzity v Marylande).

(I. Hympánová)

Jednoduché pokusy už aj na našej stránke

Pomaly ale isto sa do našich škôl dostávajú počítače a niektoré školy sú už pripojené na internet a majú prístup k množstvu informácií v elektronickej podobe. Okrem iného i k informáciám o nás, vyučovaní fyziky, fyzikálnych súťažiach prostredníctvom našej stránky (www.ddp.fmph.uniba.sk).

V tomto príspevku vám chceme predstaviť ďalšie rozšírenie našej internetovskej stránky, o ktoré sa postarali Mária Kašperová, Soňa Bendíková a Ildikó Kürtiová – študentky štvrtého ročníka učiteľského štúdia M-F na našej fakulte. Stránka je venovaná jednoduchým pokusom, pričom sú triedené tematicky na oblasti Kvapaliny, Zvuk, Elektrina a magnetizmus, Optika a Viac-tematické experimenty. Stránka zatiaľ obsahuje asi 40 pokusov, ale budeme ju priebežne dopĺňať a rozširovať o ďalšie a ďalšie jednoduché experimenty. Pri jednotlivých experimentoch nechýba popis realizácie a fyzikálne vysvetlenie. Stránka je spracovaná aj z grafického hľadiska na veľmi dobrej úrovni, pokusy sú doplnené vhodnými obrázkami.

Uvedieme malú ukážku toho, čo môžete nájsť na stránke:

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/uloha/aktu.html. Tento jednoduchý pokus si Mária, jedna z autoriek, pripravila a predviedla na Špeciálnom praktiku školských pokusov.

Ako si aj doma môžeme zhotoviť lupu

Pomôcky: dolná časť guličkového pera (prípadne slamka), med, olej, voda, text s malým písmom

Realizácia: Koniec trubičky (po vybraní náplne) namočíme do medu. Pri pohľade cez dutinu pera na malé písmeno uvidíme jeho obraz. Pri postupnom približovaní k textu s malými písmenkami vidíme obraz:

  1. najskôr prevrátený, zmenšený;
  2. potom prevrátený, zväčšený;
  3. ak je vzdialenosť medzi písmenkami a šošovkou z medu dostatočne malá, obraz je priamy, zväčšený.

lupa.gif - 2006 Bytes

Vysvetlenie: Takéto vlastnosti obrazu má spojná šošovka, ktorá sa vytvorila na konci pera z vrstvy medu. Po odkvapkaní medu z konca pera, ak ho tam zostane dostatočne málo (viď obr. 1), získame rozptylku.

Poznámky: Namiesto medu môžeme použiť vodu, prípadne olej. Tieto kvapaliny však majú menšie povrchové napätie ako med, preto je u týchto kvapalín oveľa ťažšie spraviť spojnú šošovku. Voda nám dosť rýchlo odkvapká. Na pripojenom obrázku je prierez koncom pera – po odkvapkaní medu sa na konci vytvorila rozptylka.

(K.Velmovská)

[ Predchádzajúci článok | Úvodná strana | Nasledujúci článok]