Coach     

 

Stránka nie je viac aktualizovaná. Odporúčame používať stránku výrobcu cma-science.nl a stránku https://fmph.uniba.sk/pppl/ ... ...

 

Akreditované kreditové kontinuálne vzdelávanie učiteľov poskytuje FMFI UK, info je TU. Termín prihlásenia na vzdelávanie alebo na vykonanie skúšok (overenie profesijných zručností pre aktívnych používateľov systému Coach) je 15. mája 2012.

 

CMA Coach je univerzálne prostredie pre vzdelávanie v oblasti prírodných vied, matematiky a základov techniky. Integruje nástroje pre meranie, ovládanie zariadení počítačom, videomeranie, modelovanie, tvorbu interaktívnych animácií, pokročilé spracovanie dát a analýzu dát.

 

Systém CMA Coach je priebežne prekladaný do slovenského jazyka.

 

Systém Coach je vyvinutý a neustále zdokonaľovaný centrom mikropočítačových aplikácií pri Univerzite v Amsterdame. Od začiatku boli do vývoja zapojené aj slovenské fakulty pripravujúce učiteľov fyziky. V súčasnosti predstavuje špičku medzi systémami pre meranie a spracovanie dát na úrovni základných i stredných škôl. Jednoduchosť práce, technické parametre, kvalitná metodická podpora aktivít a dostupná cena predstavujú základné výhody tohto systému vyvíjaného na akademickej pôde v porovnaní s inými zariadeniami vyvíjanými komerčnými firmami.

 

Na niektorých slovenských fakultách pripravujúcich učiteľov fyziky a na niektorých gymnáziách sa systém udomácnil už v roku 1992. Nedostatok financií v školstve zapríčinil výrazné zaostávanie Slovenska v používaní počítačom podporovaného merania. V súčasnosti sa však už aj na školách na Slovensku stáva používanie týchto prostriedkov každodennou realitou.

 

Systém počítačom podporovaného prírodovedného laboratória—to nie je len hardvér a softvér. Dôležitou súčasťou sú aj metódy prírodovedného vyučovania.

 

Systém sa úspešne uplatňuje aj v základných kurzoch fyziky na technických
a prírodovedných fakultách vysokých škôl.

 

Distribúciu na Slovensku zabezpečuje PD COMP, info je na stránke výrobcu http://cma-science.nl/en/dealers ....

 

 

 

Oddelenie didaktiky fyziky KTFDF