Matematické metódy fyziky


Matematické metódy vo fyzike - prezentácie 2015 / 2016

01 Úvod
02 Elementárne funkcie - prehľad
03 Limity - opakovanie
04a Derivácie - význam
04b Derivácie - pravidlá derivovania, operácie
04c Derivácie - použitie
05 Vektory
06 Matice a ich pouzitie
05 Taylorov rozvoj
Priklady derivacie
Priklady integral
VYSLEDKY TESTU
INTEGRALY - ZADANIA PRIKLADOV
06 Komplexné čísla a ich použitie (fázory, interferencia, rezonancia ...)
07A Urcitý a neurčity integrál, metóda per partes
07B Substitučná metóda integrovania, integrovanie racionálnych a niektorých špeciálnych tried funkcií.
07C Využitie integrovania vo fyzike - výpočet ťažísk, momentov zotrvačností, gravitačných síl rôznych telies

Matematické metódy vo fyzike - skriptá

Derivácie
Integrály
Matice
Nekonečné rady
Diferenciálne rovnice-základný jazyk fyziky
Súradnicové systémy
Krivkové a viacrozmerné integrály
Základy vektorovej analýzy
Vlnová rovnica

 Celé skriptá:  formát A4,  formát A5

Otázky