Prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.
vedúci katedry

JP CV - engl.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA
FAKULTA MATEMATIKY FYZIKY A INFORMATIKY
Katedra základov a didaktiky fyziky
Mlynská dolina F1, 815 48 Bratislava
Pracovňa: F2 103B
Tel.: (+421) (7) 865 689; 1, Fax: (+421) (7) 65425 865
E-mail: pisut@fmph.uniba.sk
Zameranie: Teoretická fyzika
Pedagogická činnosť: Kvantová mechanika
Sylabus prednášky
Podmienky zápočtu a požiadavky na skúšku
Učebný text Úvod do kvantovej mechaniky


Na diskusiu
O tom, čo znamená "rozumieť fyzike"


Doktorandské štúdium - školenie doktorandov

Publikácie

Knižné publikácie
Časopisecké články - fyzika
Články o vyučovaní fyziky
Učebné texty
Články v novinách
Články o školskej politike