V rámci procesu reštrukturalizácie katedier Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa od 1.júla 2004 zlúčili
Katedra teoretickej fyziky a Katedra základov a didaktiky fyziky
pod spoločný názov

KATEDRA TEORETICKEJ FYZIKY A DIDAKTIKY FYZIKY

Oddelenie teoretickej fyziky

Oddelenie didaktiky fyziky